Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko kapitana / opiekuna zespołu
Numer telefonu
Adres e-mail
Link do spotu konkursowego zespołu (może pochodzić z serwisu we transfer, youtube)
Członkowie zespołu (imiona i nazwiska)
Nazwa szkoły (dotyczy uczniów)
Klasa (dotyczy uczniów)
Oświadczenia
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i podejmuje działania w imieniu członków zespołu w oparciu o ich upoważnienia i zgody, a w przypadku osób niepełnoletnich w oparciu o upoważnienia i zgody ich opiekunów prawnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia konkursu filmowego „Współczesne formy patriotyzmu” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz oświadczam, że dane członków zespołu zostały podane w oparciu o ich upoważnienia i zgody, a w przypadku osób niepełnoletnich w oparciu o upoważnienia i zgody ich opiekunów prawnych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030).
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zobacz równeż: